Eiropas Savienības atbalsts

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Projekta Nr. 22-00-A01612-000019

 

Projekta vadošais partneris: LVMI Silava

Projekta sadarbības partneri: SIA Rīgas meži, SIA Jifteco, biedrība “Latvijas Mežu īpašnieku biedrība”, SIA Niedrāji MR, SIA Vudlande

 

Projekta mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt jaunu dabai un cilvēkam nekaitīgu skuju koku stādu aizsardzības līdzekli jeb repelentu un tā uzklāšanas metodi aizsardzībai pret dendrofāgo kukaiņu bojājumiem

 

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" atbalstu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 362 597,57 Eur, no tiem publiskais finansējums 326 337,79 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Projekta Nr. 22-00-A01612-000019

 

Projekta vadošais partneris: LVMI Silava

Projekta sadarbības partneri: SIA Rīgas meži, SIA Jifteco, biedrība “Latvijas Mežu īpašnieku biedrība”, SIA Niedrāji MR, SIA Vudlande

 

Projekta īstenošanas pirmajā pusgadā ir uzsāktas septiņas aktivitātes izvirzītā projekta mērķa sasniegšanai.

Izejmateriālu sagāde un iegāde – projekta partneri ir veikuši un turpina veikt nepieciešamo izejmateriālu un iekārtu iegādi.

Receptūras pilnveidošana un pielāgošana industriālās uzklāšanas veidam – pētījuma laikā izveidotas 42 dažādas repelenta receptūras, uz kuru pamata turpmākiem pētījumiem tika izvēlētas potenciāli efektīvākās 6 no izstrādātājam repelenta receptūrām.

Repelenta testa apjoma ražošana – pēc pirmajiem veiktajiem testiem, 6 atlasītās repelenta receptūras tika saražotas lielākā apjomā, lai varētu veikt to izsmidzināšanu jaunaudzēs.

Industriāla uzklāšana (sezonas beigās) stādiem stādaudzētavā – iepriekš minētās repelenta receptūras ar labākajiem rādītājiem tika uzklātas viengadīgiem skujkoku stādiem sezonas beigās. To efektivitāte tiks novērota nākamajos mēnešos.

Apstrādātu stādu novākšana, uzglabāšana – mainīgo ziemas apstākļu dēļ, ar repelentiem apstrādātie stādi ir novietoti uzglabāšanai, lai novērstu priekšlaicīgu augšanu un galotņu pumpuru apsaldēšanu, kas varētu negatīvi ietekmēt rezultātu interpretāciju.

Novērojumu izdarīšana – kokaudzētavā tika veikta atlasīto repelenta receptūru novērtēšana, kā parametrus izvēloties pārklājuma veidošanos un izsmidzināšanās ērtumu.

Testu veikšana – sagatavotie repelenti tika izsmidzināti jaunaudzēs, kur novērojama liela kaitēkļa izplatība. Parauglaukumi ļaus novērtēt repelenta īpašības lauku apstākļos, izsmidzināšanas tehnoloģijas piemērotību un repelenta noturību.

 

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" atbalstu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 362 597,57 Eur, no tiem publiskais finansējums 326 337,79 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Projekta Nr. 22-00-A01612-000019

 

Projekta vadošais partneris: LVMI Silava

Projekta sadarbības partneri: SIA Rīgas meži, SIA Jifteco, biedrība “Latvijas Mežu īpašnieku biedrība”, SIA Niedrāji MR, SIA Vudlande

 

Projekta īstenošanas otrajā pusgadā (09.2023.-02.2024.) turpinās vai ir uzsāktas deviņas aktivitātes izvirzītā projekta mērķa sasniegšanai.

 • Izejmateriālu sagāde un iegāde:

Projekta partneri ir veikuši un turpina veikt nepieciešamo izejmateriālu un iekārtu iegādi.

 • Receptūras pilnveidošana un pielāgošana industriālās uzklāšanas veidam

Apskatot 2. pusgadā uz koku stādiem uzklāto repelenta prototipu, tika secināts, ka tas ir daļēji noskalojies un nesniedz pietiekamu aizsardzību. Tāpēc repelenta receptūra tika papildināta ar vaska piejaukumu, kas, pēc sākotnējās analīzes, nodrošinās nepieciešamo aizsargslāni.

 • Repelenta testa apjoma ražošana:

Testa apjomā tika saražotas desmit repelenta receptūras variācijas. Pēc novērojumu veikšanas, tika izvēlētas sešas receptūras turpmākiem pētījumiem. Papildus, receptūru uzlabošanas nolūkos, tika risināts noslāņošanās problēma.

 • Industriāla uzklāšana (sezonas beigās) stādiem stādaudzētavā:

Modificētās receptūras uzklāšana industriālā līmenī jeb ar traktortehniku ir uzlabojusies, salīdzinot ar pirmo uzklāšanas reizi.

 • Apstrādātu stādu novākšana, uzglabāšana:

Ar repelentu apstrādātie stādi tika glabāti saldētavā, lai nodrošinātu stabilus apstākļus un novērstu stādu priekšlaicīgu augšanu.

 • Apstrādātu stādu transportēšana, stādīšana:

Ierīkoti seši parauglaukumi ar paaugstinātu kaitēkļa izplatību. Pēc sākotnējas apsekošanas, tika izdarīti secinājumi, ka stādu pārklāšana ar repelentu ir nepieciešama visa stāda garumā.

 • Novērojumu izdarīšana:

Iepriekš izstrādātie kritēriji repelenta efektivitātes novērtēšanai ir atbilstoši repelenta efektivitātes novērtēšanai. Pēc modificētā repelenta uzklāšanas, novērojumi tiks veikti pēc iepriekš minētajiem kritērijiem.

 • Testu veikšana:

Testi tika veikti laboratorijas apstākļos, lai novērtētu provizorisko efektivitāti lauka apstākļos, piemēram repelenta klāšanas īpašības, notecēšanu, aizsargslāņa uzklāšanas biezumu un žūšanu.

 • Pētījuma datu apkopošana

Veikto pētījumu dati apkopošana tiek turpināta, lai sagatavotu zinātnisku publikāciju par repelenta darbības efektivitāti.

 

 

 • Informācijas izplatīšanas pasākumi

Pārskata periodā ir izveidota tika:

 • rīkots seminārs “Kas jauns mežzinātnē?” (10.10.2023.);
 • publicēta preses relīze par semināra “Kas jauns mežzinātnē?” norisi;
 • prezentēti projekta rezultāti starptautiskā konferencē “Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai”, ko rīkoja LBTU (23.11.2023.);
 • prezentēti projekta rezultāti LMĪB biedrības biedriem (15.12.2023.), kurā bija ieradušies arī Zemkopības ministrijas pārstāvji un Klimata un enerģētikas ministrijas ministri.
 • izsūtīta prezentācija e-pastā, kas tika rādītā 15.12.2023., LMĪB biedriem.

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" atbalstu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 362 597,57 Eur, no tiem publiskais finansējums 326 337,79 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

30.06.2023.

Uzņēmums sekmīgi noslēdzis projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” īstenošanu, kura ietvaros izbūvēta jauna ražošanas ēka un labiekārtota apkārtējā teritorija. Ēkā nodota ekspluatācijā, veikta kadastrālā uzmērīšana un iesniegta dokumentācija reģistrēšanai zemesgrāmatā. Ēkā izvietotas vairākas ražošanai nepieciešamās iekārtas, kā arī piesaistīti jauni darbinieki, kas jau šobrīd ļauj uzņēmumam ievērojami efektīvāk nodrošināt esošo saimniecisko darbību.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedza 5 milj. EUR, no tām 919 509,28 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

31.03.2023.

Uzņēmums projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ietvaros izbūvētā ražošanas ēkā ir uzsācis saimniecisko darbību – ēkā izvietotas vairākas ražošanai nepieciešamās iekārtas – dēļu šķirotāji un pakotāji, kas ļaus uzņēmumam ievērojami efektīvāk nodrošināt tālāko saimniecisko darbību. Vienlaikus ēkā norit labiekārtošanas darbi, t.sk. kārtotas nepieciešamās formalitātes saistībā ar ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Kā jau iepriekš minēts, projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedza 5 milj. EUR, no tām 919 509,28 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

30.12.2022.

SIA "VUDLANDE" projekts Nr.4.1.1.0/20/A/053  “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ir noslēdzies – uzņēmums projekta ietvaros uzstādīja jaunas šķeldošanas un baļķu mizošanas iekārtas, tādejādi vēl vairāk veicinot energoresursu iespējami efektīvu izmantošanu ražošanas procesos.

Projekta ietvaros izmaksas veidoja 638’788.86 EUR, no tām 330’656.68 EUR tiek līdzfinansēts no Kohēzijas fonda finansējuma.

29.12.2022.

Projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ietvaros noslēgti būvdarbi – uzbūvēta jauna ražošanas ēka, kurā plānots izvietot vairākas ražošanai nepieciešamās iekārtas, kas ļaus uzņēmumam ievērojami efektīvāk nodrošināt tālāko saimniecisko darbību. Šobrīd norit ēkas labiekārtošanas darbi, t.sk. kārtotas nepieciešamās formalitātes saistībā ar ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Kā jau iepriekš minēts, projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedza 5 milj. EUR, no tām 919 509,28 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

30.09.2022.

Projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ietvaros aktīvi norit būvdarbi – veikta nesošo konstrukciju uzstādīšana, ārējo inženiertīklu izbūve, kā arī daļēja teritorijas labiekārtošana. Ņemot vērā gan SIA “VUDLANDE” papildus pasūtītos darbus, gan arī ģeopolitiskās situācijas rezultātā kavētos materiālu piegādes termiņus, būvnieks ar uzņēmumu plāno vienoties par līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz š.g. beigām.

Kā jau iepriekš minēts, projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

 

29.09.2022.

SIA "VUDLANDE" projekts Nr.4.1.1.0/20/A/053  “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” tuvojas noslēgumam - projekta ietvaros pabeigta šķeldošanas un baļķu mizošanas iekārtu instalācija. Oktobra laikā plānots pabeigt trases siltināšanas darbus, tādejādi noslēdzot projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu.

Projekta ietvaros kā attiecināmās izmaksas noteiktas 638’788.86 EUR, savukārt no tām 51,76% jeb 330’656.68 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

30.06.2022.

Projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) ietvaros aktīvi būvdarbus veic būvkompānija SIA “RCI Gulbene”. Trīs mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas ir veikti nepieciešami zemes darbi un pamatu izbūve, kā arī uzsākta nesošo konstrukciju montāža. Tāpat uzsākti darbi pie ūdensapgādes un ārējās kanalizācijas izbūves.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

29.06.2022.

SIA "VUDLANDE" turpinās projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/053 (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projekta ietvaros uzsākta šķeldošanas līnijas un baļķu mizošanas iekārtu instalācija. Paredzams, ka abas iekārtas tiks pilnībā uzstādītas, t.sk. veikta līnijas pilnas darbības testēšana, līdz š.g. jūlijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 690’077,61 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas -  638’788.86 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 51’288.75 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 51,76% jeb 330’656.68 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 308’132.18 EUR uzņēmuma pašu līdzekļu finansējums.

Projekts īstenošana paredzēta 31 mēnešus, indikatīvi līdz 2023.gada beigām.  

31.03.2022.

Projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) ietvaros noslēdzies publiskais iepirkums par būvdarbu pakalpojumu sniedzēju, kā rezultātā 2022.gada 17.martā noslēgts līgums ar būvkompāniju SIA “RCI Gulbene”. Šobrīd norisināt būvdarbu sagatavošanas darbi, savukārt aktīva būvniecības uzsākšana paredzēta ar aprīļa mēnesi.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

30.03.2022.

SIA "VUDLANDE" turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/053 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta ietvaros piegādāta daļa no šķeldošanas līnijas un baļķu mizošanas iekārtām. Paredzams, ka abas iekārtas tiks pilnībā piegādātas un uzstādītas 2022.gada 2.ceturksnī.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 690’077,61 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas -  638’788.86 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 51’288.75 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 51,76% jeb 330’656.68 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 308’132.18 EUR uzņēmuma pašu līdzekļu finansējums.

Projekts īstenošana paredzēta 31 mēnešus, indikatīvi līdz 2023.gada beigām.  

 

28.12.2021.

SIA "VUDLANDE" 2021.gada 2.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/053 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir īstenot uzņēmumā plānotās otrās kārtas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē, kas atrodas "Lejasupītes", Smiltenes nov., Launkalnes pag., tādejādi turpinot efektīvu energoresursu izmantošanas veicināšanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares uzņēmumā.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

 • Jaunas šķeldošanas līnijas uzstādīšana;
 • Jaunas baļķu mizošanas līnijas uzstādīšana;
 • siltummezglu un siltumtrases pārbūve

Uzņēmums kopš līguma noslēgšanas ar CFLA veicis divus pasūtījumus par jaunas šķeldošanas līnijas un baļķu mizošanas iekārtu komplekta iegādi. Paredzams, ka abas iekārtas tiks piegādātas un uzstādītas 2022.gada 2.ceturksnī.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 690’077,61 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas -  638’788.86 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 51’288.75 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 51,76% jeb 330’656.68 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 308’132.18 EUR uzņēmuma pašu līdzekļu finansējums.

Projekts īstenošana paredzēta 31 mēnešus, indikatīvi līdz 2023.gada beigām.